Regulamin obiektu i imprez

 1. Restauracja Paros zwana dalej lokalem jest zarządzana przez Almatea Sp.z.o.o. sp. k.
  Na terenie Restauracji mogą odbywać się koncerty muzyki na żywo lub występy DJ-ów. Restauracja organizując imprezy kulturalno-rozrywkowe podlega uregulowaniom prawnym w tym zakresie.
 2. Wszystkie osoby przebywające w lokalu i uczestniczące w imprezie (zwani dalej GOŚĆMI), zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień a także zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
 3. Fakt wejścia do lokalu bądź dokonania rezerwacji jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i świadczy o wyrażeniu zgody na podporządkowanie się GOŚCIA w trakcie pobytu w Restauracji i na jej terenie do wszystkich zawartych w nim punktów oraz o wyrażeniu zgody na czynności wykonywane przez służby porządkowe organizatora w zakresie dozwolonym prawem.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa GOŚCIOM organizator zapewnił profesjonalne służby ochrony. GOŚCIE naruszający porządek publiczny, przepisy prawa, przepisy REGULAMINU lub nie stosujący się do zaleceń obsługi restauracji mogą być wyproszeni z terenu Restauracji.
 5. Służby ochrony organizatora mają obowiązek:
  a) dokonywania kontroli osobistej (sprawdzenia) uczestników;
  b) dokonywania kontroli wnoszonego bagażu podręcznego;
  c) wydawania poleceń porządkowych uczestnikom;
  d) odbierania przedmiotów niebezpiecznych oraz zabronionych;
  e) nie wpuszczania na teren imprezy osób będących pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka;
  f) nie wpuszczania na teren imprezy osób zachowujących się agresywnie.
 6. Na terenie Restauracji obowiązuje całkowity zakaz:
  a) wnoszenia opakowań szklanych, plastikowych, metalowych puszek, ostrych narzędzi, broni, innych niebezpiecznych przedmiotów oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  b) wprowadzania zwierząt,
  c) palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
  d) wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  e) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, niszczenia wyposażenia, urządzeń lub zieleni, używania infrastruktury Restauracji w sposób niezgodny z przeznaczeniem
  f) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego za społecznie nieprzyzwoite lub obraźliwe, głoszenia treści lub posiadania znaków graficznych noszących znamiona ksenofobii.
  g) wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi Restauracji,
  h) wnoszenia i spożywania produktów spożywczych (oraz alkoholowych) zakupionych poza Restauracją,
  i) spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie,
  j) rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
  k) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków,
  l) pisania, rysowania na ścianach, meblach, urządzeniach,
  m) wnoszenia hulajnóg, rowerów itp. sprzętów.
 7. Z obiektu – terenu Restauracjie zostaną wyproszone osoby, które:
  a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla siebie i innych osób,
  b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
 8. W przypadku stawiania oporu służbom ochrony w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.
 9. GOŚCIE przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby ochrony, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia bezpieczeństwa uczestników imprezy. Każde podjęte działanie, przez służby ochrony, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
 10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie – terenie powinny:
  a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
  b) unikać paniki,
  c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
  d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
  e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 11. Restauracja jest uprawniona do monitorowania lokalu i utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Każdy z GOŚCI przyjmuje do wiadomości, iż wejście na teren Restauracji równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nagrywanie materiałów filmowych dla celów dokumentacyjnych w przypadku naruszenia któregoś z punktów regulaminu bądź ogólnie obowiązującego prawa. Każdy GOŚĆ który nie wyraża zgody na powyższe powinien niezwłocznie opuścić Restaurację.
 12. Restauracja nie dysponuje wydzieloną strefą do tańca. GOŚCIE są uprawieni do korzystania z całej powierzchni lokalu dla nich przeznaczonej, zachowując jednak szacunek do innych GOŚCI oraz przestrzegając ogólnych zasad bezpieczeństwa i porządku. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, wynikające z niestosowania się do zasad oraz nieodpowiedzialnego korzystania z przestrzeni restauracyjnej oraz wykorzystywania umeblowania do tańca.
 13. Każda osoba, która dopuści się zniszczenia mienia Restauracji będzie ponosiła konsekwencje w zależności od wyceny szkody lub roboczogodziny odpowiadającej czasowi potrzebnemu do jej naprawienia.
 14. GOŚCIE chcący korzystać z usług oferowanych w Restauracji zobowiązani są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem lub warunkami określonymi w ofercie. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania klientów bez podania przyczyny w każdym przypadku, w tym również w przypadku potwierdzonej rezerwacji.
 15. GOŚCIE przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436), z późniejszymi zmianami.
 16. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://paros-restauracja.pl/

Zarząd Restauracji Paros